Najavljene zakonske izmjene
Adacta novosti

Osvrt na nadolazeće zakonske izmjene

Pripremili smo pregled najavljenih zakonskih izmjena za početak 2019. godine uz napomene kako će se to odraziti na korisnike Microsoft Dynamics NAV-a.

Sabor Republike Hrvatske usvojio je 21.studenog 2018. paket zakona koji predstavljaju treću fazu porezne reforme. Zakoni su objavljeni u Narodnim novinama br. 106/2018, 30.11.2018. i većina ih stupa na snagu s 01.01.2019., osim promjena u području oporezivanja plaća i doprinosa koje su na snazi od 01.12.2018.

Radi se o promjenama u području poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobitak, poreza na promet nekretnina, fiskalizacije računa, posebnog poreza na motorna vozila.
U nastavku navodimo samo one promjene koje utječu na korisnike Microsoft Dynamics Navision sustava.

Oporezivanje vrijednosnih kupona

Novi način oporezivanja vrijednosnih kupona najavljen je u prethodnoj izmjeni Zakona o PDV-u u NN 115/16, s odgođenim stupanjem na snagu od 01.01.2019. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost navedeno je da će ministar financija pravilnikom propisati oblik vrijednosnih kupona, te što se ne smatra vrijednosnim kuponima (čl. 11. novi stavak 3).
Nakon izdavanja pravilnika znat ćemo da li se i što mijenja za korisnike koji koriste kupone.

Promjena stope PDV-a po određenim grupama artikala

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost proširene su skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a od 5 % i 13 % .
Stopa PDV-a od 5% primjenjivat će se za sve lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.
Stopa PDV-a od 13% primjenjivat će se na nove skupine dobara. Točno na koja dobra će se primijeniti snižena stopa PDV-a od 13% bit će detaljnije propisano Pravilnikom o PDV-u.
Korisnici u NAV-u će trebati ažurirati odgovarajuće postavke na artiklima za koje se mijenja stopa PDV-a.

Tuzemni prijenos porezne obveze

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost tuzemni prijenos porezne obaveze proširuje se i na isporuke betonskog čelika i željeza, te proizvoda od betonskog čelika i željeza.
Korisnici koji rade isporuke i nabavu proizvoda od betonskog čelika i željeza, moraju prilagoditi svoje postavke.

Elektroničko podnošenje evidencije o primljenim računima

Svi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a uz prijavu PDV-a bit će obavezni podnositi elektroničkim putem i posebnu evidenciju o primljenim računima. Oblik i sadržaj evidencije o primljenim računima bit će propisani Pravilnikom.

Promjena stope PDV-a u 2020. godini

Promjena opće stope PDV-a s 25% na 24% s primjenom od 01. siječnja 2020. Aktivnosti oko promjene opće stope odradit će se tijekom sljedeće godine, o čemu ćemo sve korisnike pravovremeno obavijestiti.

Promjene Zakona o fiskalizaciji koje stupaju na snagu s 1.1.2019.

Dio izmjena Zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji i prometu gotovinom primjenjuje se od 01. siječnja 2019., a dio od 01. siječnja 2021.

Promjene koje stupaju na snagu s 01.01.2019. 

Izdavanje računa u slučaju prekida elektroničke veze s poreznom upravom govori o tome da da je izdavanje računa koji ne sadržava JIR dopušteno uz obvezno ispisivanje zaštitnog koda izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZIK) i naknadnu dostavu računa na ovjeru u PU-u
Kada zbog bilo kojega poslovnog razloga obveznik fiskalizacije koji je u obvezi provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa, nakon isporuke robe/usluga, a prije izdavanja računa izdaje dokument na kojemu navodi podatke o plaćanju, na istome mora vidno pisati: „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.
Primjer: rekapitulacija usluga koja se u restoranima izdaje prije računa mora imati istaknuto da se ne radi fiskaliziranom računu.
U Zakonu o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, članku 79. stavak 9., predložena je izmjena rokova podnošenja obrasca OPZ-STAT. Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirane dospjele, a nenaplaćene tražbine, koje su dospjele sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom, dužni su sastaviti statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim tražbinama u rokovima za podnošenje poreznih prijava poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnom propisu u tekućoj godini za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Znači umjesto kvartalnog podnošenja izvještaja, podnosit će se jednom godišnje sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine.

Zakonske izmjene u obračunu plaće

Zakonske izmjene donesene krajem 2018. godine odnose se na sljedeće izmjene:

  • uvodi se mogućnost isplate neoporezive nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika
  • povećava se porezni razred za primjenu stope od 24%
  • ukida se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i doprinos za zaštitu zdravlja na radu te se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje

Neoporezivi primici

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljenim u Narodnim novinama (NN 106/2018), a koji je stupio na snagu 1. prosinca 2018. godine, uvodi se mogućnost isplate neoporezive naknade kao nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika u iznosu do 5 000 kuna. Ovakva isplata se prikazuje u JOPPD obrascu kao neoporezivi primitak sa šifrom neoporezive isplate 63.
S obzirom na navedeno, ePorezna je objavila novu verziju XML sheme JOPPD obrasca koja sadrži novu šifru neoporezivog primitka.

Porezni razredi

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18) dolazi do povećanja iznosa porezne osnovice do 30.000,00 kn za stopu od 24% te iznad 30.000,00 kn za poreznu stopu od 36%. Ova izmjena je u primjeni od 01.01.2019.

Doprinosi

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/18) ukidaju se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5% te se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje s dosadašnjih 15% na 16,5%. Ova izmjena je u primjeni od 01.01.2019.

Izmjene u Microsoft Dynamics NAV sustavu

S obzirom na promjene u Zakonima, potrebno je napraviti prilagodbe u Microsoft Dynamics NAV sustavu koje se odnose na dopunu postavki.
Na popisu neoporezivih primitaka potrebno je otvoriti novu šifru neoporezivih primitaka 63. Također, ukoliko se ukaže potreba, može se otvoriti nova vrsta neto naknade za nagrade radnicima, a prema uzoru na npr. Božićnicu. Nova verzija XML sheme JOPPD obrasca ne sadrži promjene u samoj strukturi te nema potrebe za prilagodbom u sustavu.

Za izmjenu postavki vezanih uz promjenu poreznih razreda i doprinosa na plaću su kreirane upute koje su poslane korisnicima, a za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Korisne poveznice
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2068.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2063.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2062.html

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas