Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

Obavezna primjena e-Računa u javnom sektoru od 1. siječnja 2016

Kroz Direktivu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) koju su Europski parlament i vijeće izdali 16. travnja 2014. godine, želi se stvoriti zajednička norma kako bi se, između ostalog, ubrzala administrativna aparatura i olakšala međugranična trgovina. Krajnji rok za primjenu EU direktive o e-Računu je 2018. godina.

Više o zakonskoj izmjeni

Europska unija donijela je Direktivu o elektroničkom računu u javnoj nabavi, temeljem koje će elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi za zemlje EU postati obvezno do 2016. godine. Neke zemlje Europske unije, poput Slovenije, Italije i Španjolske, već su od 1. siječnja 2015. godine uvele obvezu slanja računa u elektroničkom obliku u javnu upravu, a mnoge druge to isto namjeravaju propisati do kraja 2016. godine.

Izdavanje i razmjena računa u elektroničkom obliku (e-Računa) u Republici Hrvatskoj uređeni su sljedećim nacionalnim zakonima i pravilnicima:

  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 99/13),
  • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13),
  • Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13),
  • Zakon o računovodstvu (NN 109/07, 54/13),
  • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05),
  • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08, 30/14),
  • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14).

Od 1. siječnja 2016. sve tvrtke u javnom sektoru moraju obavezno koristiti elektronički račun. To znači da će javne tvrtke izdavati, ali i primati e-Račune koje će im slati njihovi poslovni partneri.

Danom stupanja na snagu ovih promjena, svi gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj koji budu slali račune prema javnoj upravi, trebali bi koristiti neki od sustava koji omogućuje slanje računa u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu kod primatelja.

S obzirom na višestruku korist e-Računa i činjenicu da u Republici Hrvatskoj postoje svi preduvjeti (tehnički, pravni i organizacijski), nema prepreka da se i u Hrvatskoj e-Račun ne koristi u svakodnevnom radu i izvan javne uprave. Napominjemo da je e-Račun moguće koristiti i u B2B sektoru bez obzira što to nije Zakonom obavezno kao što je za B2G sektor.

Izmjene u NAV poslovnom sustavu

Integracija sa servisom Moj e-Račun o čemu smo više pisali ovdje.

Korisne poveznice

http://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun
http://e-institut.hr/eracun-2016/
https://www.moj-eracun.hr/hr/

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas