Adacta | Gold ERP i CRM Microsoft Partner & Qlik Certified Solution Provider
Adactine novosti

Novi Zakon o računovodstvu i kontni plan od 2016

Zbog prilagodbi svih država članica Europske unije, tako i Republike Hrvatske, da u svoje nacionalne računovodstvene sustave ugrade odredbe nove računovodstvene Direktive 2013/34/EU, izmijenjen je Zakon o računovodstvu.

Šta donosi novi zakon

Novi Zakon o računovodstvu objavljen je u Narodnim novinama, br. 78/15. Odredbe Zakona primjenjivat će se od 1. siječnja 2016.

Novosti koje nam dolaze s primjenom novog Zakona: novi računovodstveni pojmovi (npr. subjekti od javnog interesa i njihova definicija); nova kategorizacija poduzetnika (uz dosadašnje, uvodi se i kategorija mikro poduzetnici); propisan je obavezan sadržaj knjigovodstvenih isprava; ukinuta je obveza potpisivanja računa; propisuje se kontni (računski) plan; produljuju se rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga; izmjene u primjeni računovodstvenih standarda; uvodi se veći broj potpisnika godišnjih financijskih izvještaja; kod sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja propisana je nova definicija matičnog društva; jedini je koji uređuje obveznike revizije; novi izvještaj o plaćanjima javnom sektoru; propisan je rok od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za predaju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave.

Za praktičnu primjenu novog Zakona o računovodstvu veliki značaj ima primjena propisnog kontnog (računskog) plana. Prema Zakonu o računovodstvu, kontni plan trebao bi obuhvaćati razrede i skupine konta te sintetičke konte. Korisnicima ostaje oblikovati samo analitička konta u skladu s potrebama svoga poslovanja. Očekujemo i nadamo se skoroj objavi Odbora za standarde financijskog izvještavanja kako bismo s više informacija mogli pristupiti prilagodbi poslovnog sustava. U Narodnim novinama br. 78/15 objavljen je i Pravilnik o obvezujućim mišljenima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi, koji nam donosi uvođenje novog obrasca. Obrazac OPZSTAT-1 - Izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici poreza na dodanu vrijednost dužni su za potrebe porezne statistike dostaviti 4 puta tijekom poslovne godine. U izvještaju je potrebno navesti podatke o kupcima kojima su izdani računi, a koji nisu naplaćeni u zakonskom ili ugovorenom roku. Prva predaja izvještaja OPZ-STAT-1 je 20. veljače 2016. sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine.

S obzirom na promjene u Zakonu o računovodstvu, u predstojećim mjesecima možemo očekivati i promjene povezanih pravilnika i podzakonskih propisa kao što su Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, itd.

Izmjene u NAV poslovnom sustavu

Očekujemo i nadamo se skoroj objavi Odbora za standarde financijskog izvještavanja kako bismo s više informacija mogli pristupiti prilagodbi poslovnog sustava.

Korisne poveznice

http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1493.html

Kontaktirajte nas

Trebate više informacija? 

Kontaktirajte nas